دسته بندی ها

نگرشی انتقادی به توسعه جماعت محور

کد شناسه :234742
نگرشی انتقادی به توسعه جماعت محور

کتاب نگرشي انتقادي به توسعه جماعت محور: ما در زمانه‌اي پيچيده به سر مي‌بريم که نيازمند تفکري پيچيده از پايين به بالاست تا بتوان به سياست‌هايي پرداخت که از بالا به پايين ديکته مي‌شوند. حقوقي که خانواده‌هاي کارگر به‌سختي فراچنگ آورده بودند از کف مي‌روند، به همان شتابي که محيط زيست رو به نابودي مي‌رود. به نظر مي‌رسد مذهب بازار بر برنامه‌ريزي منطقه‌اي، خواسته‌هاي اجتماعي و دولت‌هاي منتخب برتري مي‌يابد. اکنون که چند کسب‌وکار جهاني نرم‌نرمک قدرت را به حلقوم خود فرومي‌کشند، جماعت‌ها و شهروندان و خانواده‌ها چگونه مي‌توانند آموزش و سازمان يابند تا از حقوق سياسي خود، معيشت خود، خانه و محله و فرزندان خود، سلامت و محيط زيست خود محافظت کنند؟ توسعه‌ي جماعت‌محور تاکنون هرگز فرصتي چنين استثنايي در اختيار نداشته تا تعريفي تازه از دستور کار راديکال خود به دست دهد و با گام‌برداشتن در مسير تحول اجتماعي با بي‌عدالتي پيکار کند. در اين باره، مارگارت لدويت با تمرکزي مثال‌زدني در بستري که از بررسي جهاني‌سازي و تغييرات سياسي انگلستان و تأملي هم‌زمان در ميراث دو نقطه‌ي عطف فلسفي سده‌ي گذشته، پائولو فريره و آنتونيو گرامشي، فراهم آورده است به بازانديشي توسعه‌ي جماعت‌محور مي‌پردازد تا پداگوژي نقادانه‌ي زمانه‌ي ما از کار در آيد. در انبوه آثار دانشگاهي، کمتر نمونه‌اي مي‌توان يافت که چنين بي‌وقفه ميان بحث‌هاي نظري و عملي رفت‌وآمد کند. فصل‌بندي سنجيده‌ي نويسنده که بررسي موشکافانه‌اي از پيشينه‌ي کنشگري اجتماعي عرضه مي‌کند، دمساز با تجربه‌هاي شخصي او در اين زمينه است. بدين‌سال، دانش و روش و تجربه در صفحات کتاب پيوند مي‌خورند تا رويکردي وحدت‌يافته براي رويارويي با مسائل زمانه‌ي پردردسر ما فراهم سازند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر