مشخصات کتاب

ام بی اس/سیر قدرت یابی محمد بن سلمان /ش/زرنوشت

ام بی اس (سیر قدرت یابی محمد بن سلمان)

توضیحات کتاب
محمد بن سلمان ظرف تنها چند سال به نيرويي غالب در عربستان سعودي و يکي از پر تحرک ترين و بحث برانگيزترين رهبران دنيا بدل شد. قدرت گيري او امري از پيش برنامه ريزي شده نبود . بخش عمده عمر او در حالي سپري شده بود که در ميان جمعيت انبوه شاهزادگان قدرتمند تر و مجرب تر سعودي گم شده بود. او چطور توانست به اينجا برسد؟ کتاب حاضر اين داستان را توضيح مي دهد.